ഏതു കോഴ്‌സിന് ചേരണം?

ഏതു കോഴ്‌സിന് ചേരണം?

നിങ്ങളുടെ +2 തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയങ്ങൾ (Science, Commerce, Humanities) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും തൊഴിൽ സാധ്യതകളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും, ഇവിടെ പൊതുവായ ചില കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം:

എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും:

  • ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ: ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്, അത് നിങ്ങളെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനത്തിനോ (Post Graduation) നേരിട്ട് തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്കോ നയിക്കുന്നു.

  •  തൊഴിൽ പരിശീലന കോഴ്‌സുകൾ: നിങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, തൊഴിൽ പരിശീലന കോഴ്‌സുകൾ ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്


♦ സർക്കാർ പരീക്ഷകൾ: ബാങ്ക്, റെയിൽവേ, PSC തുടങ്ങിയ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നേടുന്നതിന് മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതാം


• ശാസ്ത്ര വിഭാഗം: 

എഞ്ചിനീയറിംഗ്

മെഡിക്കൽ

കൃഷി

- കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

- ബാങ്കിംഗ്


• കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം: 

- ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

- ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി

- ഫിനാൻസ്

- മാർക്കറ്റിംഗ്

- ബാങ്കിംഗ്


• മാനവിക വിഭാഗം:

- അധ്യാപനം

- നിയമം

- മാധ്യമ പ്രവർത്തനം

- സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം

- മനഃശാസ്ത്രം


നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ കരിയർ പാത കണ്ടെത്താൻ ഒരു കരിയർ കൗൺസിലറെ സമീപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.


എന്തു പഠിക്കണം, എവിടെ പഠിക്കണം, ഏതു കോഴ്സിനു ചേരണം എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ശരിയായ ഉത്തരം.


• ഏറ്റവും യോജിച്ച കോഴ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും ജോലിസാധ്യത - പഠിച്ചു ജയിക്കാൻ നല്ല ശീലങ്ങൾ . എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ - സ്കോളർഷിപ്പുകള ഫെലോഷിപ്പുകളും ലളിതമായ രചന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരക്രമത്തിൽ ഇൻഡക്സ് വിദ്യാർഥികൾക്കും കരിയർ ഉപദേശം നൽകുന്ന അധ്യാപകർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കൈപ്പുസ്തകം വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് യൂണിറ്റുകൾ, പേസ്മെന്റ് സെല്ലുകൾ, സ്കൂൾ, കോളജ് ലൈബ്രറികളിലെയും പൊതു ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിലെയും റഫറൻസ് വിഭാഗം എന്നിവയിലെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് ബി.എസ് വാരിയർ തയ്യാറാക്കിയ ഏതു കോഴ്‌സിന് ചേരണം ?

👉 https://www.booksdeal.in/books/ethu-coursinu-cheranam--31380