ആസ്ത്‌മയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തിലേക്ക് - ഡോ പി ഇ എബ്രഹാം

₹ 88.00 ₹ 90.00 2% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

ആസ്ത്‌മ ഒരു മാറാരോഗമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലെ ആസ്ത്‌മ അലർജ്ജി രോഗങ്ങൾ സമയോചിതവും വിവിധ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സമന്വയം കൊണ്ടും എളുപ്പത്തിൽ സാധിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് തൻ്റെ അരലക്ഷത്തോളം ഉള്ള ചികിത്സാസാധനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ ഡോ പി ഇ എബ്രഹാം തൻ്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ വിവരിയ്ക്കുന്നു.

General Specifications

Authour: Dr P Abraham

Pages: 104

Format: Papaerback

ISBN: 9789386025272

Publisher: Manorama Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!