മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് EASY MATHS - സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ ( MATHSARA PAREEKSHAKALK EASY MATHS - SANDEEP BALAKRISHNAN) PSC RRB SSC BANK CLARK EXAMS USS NMMS MATHS TALENT SCHOLARSHIP EXAMS

₹ 130.00 ₹ 140.00 7% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് ഗണിതം പ്രയാസമായി തോന്നുന്നവർക്ക് സഹായകമായി സന്ദീപ് ബാലകൃഷണൻ്റെ സഹായക ഗ്രന്ഥം ( Thi book will help those who feel problems with mathematics in different types of competitive examinations)

General Specifications

Authour: Sandeep Balakrishnan

Pages: 160

Format: Paperback

ISBN: 9789386025944

Publisher: Manorama Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!