എൻ്റെ കഥ - മാധവിക്കുട്ടി (ENTE KATHA - MADHAVIKKUTTY)

₹ 180.00 ₹ 190.00 5% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

ഈ സൃഷ്ടി ഒരേ സമയം ആത്മകഥയും സ്വപ്നസാഹിത്യവുമാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റേയും പുതിയ ആഖ്യാനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണം കൂടിയാണിത്. ( This work is autobiographical and dreamlike at the same time. It is also a test for new narratives of love and freedom.)

General Specifications

Authour: Madhavikkutty

Pages: 197

Format: Paperback

ISBN: 9788126464135

Publisher: DC Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!