ഗുഡ് ബൈ പ്രമേഹം - ഡോ. എം വി പ്രസാദ് (GOOD BYE PRAMEHAM - DR. M V PRASAD)

₹ 110.00 ₹ 120.00 8% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

ദീർഘകാലത്ത ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ തൻ്റെ വേറിട്ട ചികിത്സാരീതി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡോ. എം വി പ്രസാദ്. ഇഷ്ടഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിയ്ക്കാതെയും മുപ്പതുകളിൽ വാർദ്ധക്യം ബാധിയ്ക്കാതെയും ജീവിയ്ക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ( A book revealed from deep research experiences of Dr M V Prasad. He brings out the techniques for a healthy life , away from anachronistic oldness and unhealthy practices.)

General Specifications

Authour : Dr M V Prasad

Pages: 111

Format : Paperback

ISBN: 9789383197903

Publisher : Manorama Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!