ഹെർക്കുലീസ് കഥകൾ - പുനരാഖ്യാനം: ജേക്കബ് ഐപ്പ് HERCULES KADHAKAL - RETOLD BY : JACOB IPE

₹ 95.00 ₹ 100.00 5% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതു ജോലിയും എത്ര ക്ലേശിച്ചും ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് കഥകളിലെ സാഹസികനായ നായകൻ ഹെർക്കുലീസിൻ്റെ കഥകൾ. കുട്ടികളുടെ മനം കവരുന്ന മനോഹരമായ ആഖ്യാന ശൈലിയിൽ. (Stories of Greek dynamic hero Hercules , in a beautiful narrative way)

General Specifications

Authour : Jacob Ipe

Pages: 87

Format: Paperback

ISBN: 9789386025814

Publisher: Manorama Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!