ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കുട്ടികൾക്ക്- ഡോ. രാജു നാരായണസ്വാമി ഐ എ എസ് ( INDIAN BHARANAGHATANA KUTTIKALKU- DR RAJU NARAYANASWAMI I A S )

₹ 110.00 ₹ 120.00 8% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

സിവിൽ സർവ്വീസ് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കും , പൊതുബോധത്തിനും , ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ഭരണഘടനയെ പറ്റി ഒരു സാമാന്യ ബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഏറെ സഹായകമായ ഒന്നാണ് ശ്രീമാൻ രാജു നാരായണസ്വാമി തയ്യാറാക്കിയ ഈ നല്ല പുസ്തകം. (A well narrated book for children about the Indian constitution by Dr Raju Narayanaswami IAS )

General Specifications

Authour: Dr Raju Narayanaswami IAS

Pages: 144

Format: Paperback

ISBN: 9789386025234

Publisher: Manorama Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!