ഇന്ദുലേഖ - ഒ. ചന്തുമേനോൻ ( INDULEKHA - O CHANDU MENON )

₹ 330.00 ₹ 380.00 13% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

മലയാളസാഹിത്യചരിത്രത്തിൻ്റെ നാൾവഴികളിൽ സുവർണ്ണമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒ ചന്തുമേനോൻ്റെ ഇന്ദുലേഖാ എന്ന ആദ്യ പരിപൂർണ്ണ മലയാളനോവലിൻ്റെ 1889 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു കരുതിയിരുന്ന ആദ്യപ്രതി 130 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ആദ്യപതിപ്പിൻ്റെ അതേ നിലയിലുള്ള ലിപിവിന്യാസത്തോടെ മനോരമ ബുക്സ് പുന:പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ( The first edition of the fist complete malayalam novel Indulekha by O Chandu Menon , which was thought expired has republished in the same text allocation as the first edition printed in 1889. )

General Specifications

Authour: O Chandu Menon

Pages: 622

Format: Paperback

ISBN: 9788194229971

Publisher: Manorama Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!