നല്ല ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ - എൻ വെങ്കിടകൃഷ്ണൻ പോറ്റി ( NALLA BHKSHANA SEELANGAL - N VENKITAKRISHNAN POTI)

₹ 130.00 ₹ 140.00 7% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
Description

ആരോഗ്യത്തിനെന്നു ധരിച്ച് പലപ്പോഴും കഴിയ്ക്കുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങൾ ശരീരത്തിന് അപകടം വരുത്തുമെന്നു മാത്രമല്ല അവ നിരന്തരം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് മാറാരോഗങ്ങളിലേയ്ക്കും വഴി വെച്ചേക്കാം. അത്തരം ദുരവസ്ഥകളുടെ ദൂരീകരണത്തിന് എൻ വെങ്കിടകൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. (At times, the food we assume good may bring unhealthy syndromes to the body. To keep them away, N Venkitakrishnan poti's advices)

General Specifications

Authour: N Venkitakrishnan Poti

Pages: 163

Format: Paperback

ISBN: 9789383197415

Publisher: Manorama Books


Be the first to review !