പുതിയ വീട് - ശ്രീകാന്ത് പങ്ങപ്പാട്ട് ( PUTHIYA VEEDU - SREEKANTH PANGHAPPAT)

₹ 130.00 ₹ 140.00 7% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
Description

കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യാം പാഴ്ചെലവുകൽ ഒഴിവാക്കാം -പുതിയ വീടു നിർമ്മിയ്ക്കുന്നവർക്കായി ശ്രീകാന്ത് പാങ്ങപ്പാട്ടിൻ്റെ സഹായകമാകുന്ന വാക്കുകൾ ( Advises from Sreekanth Panghappat for those who are willing to make a new house, in less expense and good plan)

General Specifications

Authour: Sreekanth Panghappat

Pages: 126

Format: Paperback

ISBN: 9789386025968

Publisher: Manorama Books


Be the first to review !