ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ - എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ട് (ORU DESATHINTE KATHA - S K POTTEKKATT)

₹ 260.00 ₹ 280.00 7% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

ദേശാന്തരങ്ങളിൽ ചുറ്റിയലഞ്ഞ് അതാതു ദേശങ്ങളുടെ തണുപ്പും സുഗന്ധവും നമുക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിയ പൊറ്റെക്കാട്ടിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നോവൽ കൃതിയാണ് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ. മലബാറിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളുടെ തനിമ വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പൊറ്റേക്കാട്ട്. ( Oru Theruvinte katha is a novel work by Potekkat, who travelled around the globe and introduced us the coolness and fragrance of each country. Pottekkad introduces readers to the identity of Malabar region.)

General Specifications

Authour: S K Pottekkatt

Pages: 290

Format: Paperback

ISBN: 9788171305797

Publisher: DC Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!