തന്ത്ര സ്വീകാരത്തിൻ്റെ പാത - ഓഷോ  (THANTRA SWEEKAARATHINTE PATHA - OSHO)
തന്ത്ര സ്വീകാരത്തിൻ്റെ പാത - ഓഷോ (THANTRA SWEEKAARATHINTE PATHA - OSHO)
MRP ₹ 210.00 (Inclusive of all taxes)
₹ 190.00 10% Off
In stock
Delivered in 4 working days
  • Share
Description

തന്ത്ര പറയുന്നു.. നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതിനെ അംഗീകരിയ്ക്കുക. അതിൽ തുടരുക അതായിരിയ്ക്കുക. അഗാധമായ സംവേദകത്വത്തോടെ പ്രേമത്തോടെ ധാരണയോടെ അതായിരിയ്ക്കുക. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിയ്ക്കുക. (Thantra says to be in your own nature , to continue in it , and in deep transparency love and belief be that . Feel that freedom )

Customer Reviews ( 0 )
You may like this products also