തന്ത്ര സ്വീകാരത്തിൻ്റെ പാത - ഓഷോ (THANTRA SWEEKAARATHINTE PATHA - OSHO)

₹ 190.00 ₹ 210.00 10% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
Description

തന്ത്ര പറയുന്നു.. നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതിനെ അംഗീകരിയ്ക്കുക. അതിൽ തുടരുക അതായിരിയ്ക്കുക. അഗാധമായ സംവേദകത്വത്തോടെ പ്രേമത്തോടെ ധാരണയോടെ അതായിരിയ്ക്കുക. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിയ്ക്കുക. (Thantra says to be in your own nature , to continue in it , and in deep transparency love and belief be that . Feel that freedom )

General Specifications

Authour: Osho

Translation: Bodhi Pramoda

Pages: 188

Format: Paperback

ISBN: 9789388646000

Publisher: Silence


Be the first to review !