ശ്രീരാമ കഥകൾ - സുമംഗല (SREERAMA KATHAKAL - SUMANGALA)

₹ 165.00 ₹ 180.00 8% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിനപ്പുറം ഭാരതത്തിൽ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ അന്യ രാമകഥകളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ലളിതസുന്ദരമായി സുമംഗല എഴുതിയ രാമകഥകൾ. (Stories from Ramayana, including famous stories apart from Adhyatma Ramayana , by Sumangala)

General Specifications

Authour: Sumangala

Pages: 271

Format: Paperback

ISBN:9789383197958

Publisher: Manorama Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!