രാമരാജാബഹദൂർ- സി.വി.രാമൻപിള്ള (RAMARAJA BAHADUR - C V RAMANPILLAI)

₹ 320.00 ₹ 350.00 9% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടങ്ങളും അജിതസിംഹചരിതവും പ്രളയവും വിസ്തൃതമായ ദേശകാലപ്പെരുമയും കൊണ്ട് തികാലങ്ങൾ മാറിമാറി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രാഖ്യായിക. ( Tippu's campaigns, uncontrollable floods, and extensive national inflation & epicenter of the changing times.)

General Specifications

Authour: C V Raman Pilla

Pages: 438

Format: Paperback

ISBN: 9789386085610

Publisher: National Bookstall


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!