സുന്ദരികളൂം സുന്ദരന്മാരും - ഉറൂബ് (SUNDARIKALUM SUNDARANMARUM - URUB)

₹ 380.00 ₹ 425.00 11% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
Description

മലബാറിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകൾക്ക് നിറച്ചാർത്തു പകരും വിധം വർണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മലയാളത്തിന് അവിഭാജ്യമായ ഒരു നോവൽ. (A Novel Unique to Malayalam, which describes the life of Malabar in the pages of history.)

General Specifications

Authour: Urub

Pages: 446

Format: Paperback

ISBN: 9788126407279

Publisher: DC Books


Be the first to review !