സുന്ദരികളൂം സുന്ദരന്മാരും - ഉറൂബ് (SUNDARIKALUM SUNDARANMARUM - URUB)
സുന്ദരികളൂം സുന്ദരന്മാരും - ഉറൂബ് (SUNDARIKALUM SUNDARANMARUM - URUB)
MRP ₹ 425.00 (Inclusive of all taxes)
₹ 380.00 11% Off
In stock
Delivered in 4 working days
  • Share
Description

മലബാറിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകൾക്ക് നിറച്ചാർത്തു പകരും വിധം വർണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മലയാളത്തിന് അവിഭാജ്യമായ ഒരു നോവൽ. (A Novel Unique to Malayalam, which describes the life of Malabar in the pages of history.)

Customer Reviews ( 0 )
You may like this products also