വാസ്തുലക്ഷണം-കാണീപ്പയ്യൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് VAASTHULAKSHNAM- KANIPPAYYUR KRISHNAN NAMPOOTHIRIPPAD

₹ 125.00 ₹ 140.00 11% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
Description

വാസ്തുതത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് എങ്ങനെ വീട് നിർമ്മിയ്ക്കാം എന്ന് വാസ്തുവിദഗ്ധൻ കാണിപ്പയ്യൂർ വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു. എളുതായ പ്ലാനുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. How to build a house maintaining all Vasthu policies- The Vasthu maestro Kanippayyur explains.

General Specifications

Authour : Kanippayyur Krishnan Namboothirippad

Pages: 187

Format: Paperback

ISBN:9789386025456

Publishers: Manorama Books


Be the first to review !