വാസ്തുലക്ഷണം-കാണീപ്പയ്യൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് VAASTHULAKSHNAM- KANIPPAYYUR KRISHNAN NAMPOOTHIRIPPAD
വാസ്തുലക്ഷണം-കാണീപ്പയ്യൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് VAASTHULAKSHNAM- KANIPPAYYUR KRISHNAN NAMPOOTHIRIPPAD
MRP ₹ 140.00 (Inclusive of all taxes)
₹ 125.00 11% Off
In stock
Delivered in 4 working days
  • Share
Description

വാസ്തുതത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് എങ്ങനെ വീട് നിർമ്മിയ്ക്കാം എന്ന് വാസ്തുവിദഗ്ധൻ കാണിപ്പയ്യൂർ വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു. എളുതായ പ്ലാനുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. How to build a house maintaining all Vasthu policies- The Vasthu maestro Kanippayyur explains.

Customer Reviews ( 0 )
You may like this products also