ഒരു യോഗിയുടെ ആത്മകഥ - പരമഹംസ യോഗാനന്ദൻ

₹ 160.00 ₹ 175.00 9% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

1917 ൽ പരമഹംസ യോഗാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച യോഗദാ സത്സംഗ സൊസൈറ്റി ഒഫ് ഇൻഡ്യ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു യോഗിയുടെ ആത്മകഥ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിയ്ക്കും. അസാധാരണമായ തൻ്റെ ജീവിതകഥ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന യോഗനന്ദൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരേ സമയം ആശ്ചര്യദായകവും പരിവർത്തനാത്മകവുമാകുന്നു.

General Specifications

Authour: Paramahamsa Yogananda

Pages: 650

Format: Paperback

ISBN: 9788190256292

Publisher: Yogoda Satsanga Society of India


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!