വിജയിക്കാൻ 50 വ്യവസായങ്ങൾ - ഡി ചിദംബരൻ ( VIJAYIKKAN 50 VYAVASAYANGAL - D CHIDAMBARAN)

₹ 135.00 ₹ 140.00 4% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

കേരളസംസ്ഥാന വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പ് റിട്ടയേഡ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡി. ചിദംബരൻ പുത്തൻ സംരംഭകർക്കായി ഒരുക്കിയ നൂതനമായ വഴികൾ . Rtd. Kerala Industries & Commerce dept. , D Chidambaran presents fifty measures to start a new industry)

General Specifications

Authour: D Chidambaran

Pages: 159

Format: Paperback

ISBN:9789386025432

Publisher: Manorama Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!