ബാല്യകാലസ്മരണകൾ - മാധവിക്കുട്ടി ( BALYAKALASMARANAKAL - MADHAVIKKUTTI)

₹ 160.00 ₹ 170.00 6% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
Description

വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മച്ചെപ്പുകൾ ഒന്നൊന്നായി തുറക്കുന്ന മാധവിക്കുട്ടി, സ്നേഹത്തിൻ്റേയും നൈർമ്മല്ല്യത്തിൻ്റേതുമായ ഏതോ ലോകത്തേയ്ക്ക് നമ്മെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ( Madhavikutty opens up one by one the memories of childhood lost somewhere in the path of growth and takes us to a world of love and inadequacy.)

General Specifications

Authour: Madhavikkutty

Pages: 175

Format: Paperback

ISBN: 9788171303335

Publisher: DC Books


Be the first to review !