മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സി വി രാമൻപിള്ള (MARTHANDAVARMA - C V RAMANPILLA)

₹ 280.00 ₹ 299.00 6% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

കാലം ചെല്ലുന്തോറും ആസ്വാദകർ കൂടി വരുന്ന ഒരു അപൂർവ്വ സിദ്ധിയാണ് "മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക്". പുതുതായ വിമർശനങ്ങൾക്കും ആഖ്യാനകലയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെ വ്യക്തമായി അപഗ്രഥികാനും ഈ കൃതിയെ അതിശയിയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു കൃതിയില്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. "Marthanda Varma" has a rare speciality in the course of time. There is no other book that surprises this book in its innovative criticism and its clear analysis of the fundamentals of narrative art.

General Specifications

Authour: C V Ramanpilla

Pages: 439

Format: Paperback

ISBN: 9788171301300

Publisher: DC Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!