എൻ്റെ ജീവിതയാത്ര സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർഥ്യമാക്കി മാറ്റുന്നു - ഡോ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ( My Journey - Dr A P J Abdul Kalam)

₹ 125.00 ₹ 140.00 11% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
There is an additional fee of ₹ 50 /- for each cash on delivery purchases
? For Cash on Delivery a services charge of ₹ 50 /- will be added.
Description

രാമേശ്വരത്തെ കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ഡോ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം തൻ്റെ എട്ടു പതിറ്റാണ്ടത്തെ ജീവിതകഥകളെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന പുസ്തകം. റോബി അഗസ്റ്റിൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ വിവർത്തനം നിർവ്വഹിച്ച മലയാളത്തിലെ മനോഹരമായ കൃതി. ആത്മവിശ്വാസവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലേയ്ക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ( Dr A P J Abdul Kalam's life stories lasted at least eight decades has brought out in this book. A beautifully translated version by Roby Augustin Mundakkal figures out into several experiences help to increase confidence and decision making. )

General Specifications

Authour: Dr APJ Abdul Kalam

Translator: Roby Augustin Mundakkal

Pages: 142

Format: Paperback

ISBN:9788126449033

Publisher: DC Books


Be the first to review !

All the delivery services are on hold due to Covid-19 situation!