മരിക്കുന്നതിലെ കല - ഓഷോ THE ART OF DYING - OSHO

₹ 250.00 ₹ 270.00 7% Off Delivery Charges Applicable
? A delivery charge of ₹ 40 /- will be added to this product.

In stock Delivered in 4 working days
Description

ജീവിതവും മരണവും ഒരേ ഊർജ്ജ്അത്തിൻ്റെ ഉണർവ്വും ഉറക്കവുമാണ്. അതിൻ്റെ സർഗ്ഗാത്മകമായ വീക്ഷണങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഓഷോയുടെ വാക്കുകൾ വിരൽ നീട്ടുന്നു. (Dying is an art if you enjoy the whole life and experience it in a maditative mood. Osho speaks about the art of dying.)

General Specifications

Authour: Osho

Pages: 300

Format: Paperback

Publisher: Silence


Be the first to review !